Дитячо-юнацька спортивна школа №8 Кривий Ріг

 Статут

 

                                                             

 

 

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Комунальний  позашкільний  навчальний  заклад «Дитячо-юнацька

спортивна школа №8» Криворізької міської ради  (надалі - Заклад) є юридичною особою, може мати реєстраційний рахунок в органах Державної казначейської служби України та інші рахунки в банківських установах, має самостійний баланс, гербову печатку, печатку без Державного Герба України, штампи, бланки зі своїм найменуванням.  

                                      

 1. Засновником  Закладу та власником  його майна є територіальна громада

міста Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради (надалі – Власник).

 

 1. Заклад зареєстровано рішенням виконавчого комітету Криворізької

міської Ради народних депутатів Дніпропетровської області від 10.07.1996 №310(1), як Дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки №8; у зв’язку зі зміною назви на:

       - комунальний позашкільний заклад «Дитячо-юнацька                                            спортивна школа №8» перереєстровано виконкомом Криворізької міської ради від 16.05.2000  (реєстраційний номер 04052169Ю0030645);

       - комунальний позашкільний навчальний заклад «Дитячо-юнацька спортивна школа №8» Криворізької міської ради перереєстровано 18.12.2012 (номер запису 12271050007002378).

 

1.4. Заклад зареєстровано в порядку, визначеному законом, що регулює         діяльність відповідної неприбуткової організації.

 

1.5. Заклад має майнові та немайнові права й обов’язки, має право укладати правочини, бути особою, яка бере участь у справах, що розглядаються в судах України, міжнародних та третейських судах.

 

 

1.6 .Заклад є правонаступником  усіх майнових  та немайнових прав і обов’язків    комунального позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №8».

 

 1. Заклад підконтрольний Власнику, підзвітний департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, який виконує функції уповноваженого органу управління в межах, визначених чинним законодавством України та Положенням про управління, безпосередньо підпорядкований відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради.

 

 1. Заклад  здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України,

Цивільного та Господарського кодексів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України, Державного Комітету України з питань фізичної культури та спорту, законів України «Про                                               місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про позашкільний навчальний заклад зі змінами, Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу, рішень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, даного Статуту.

 

 1. Заклад  несе відповідальність перед собою, суспільством і державою

згідно з чинним законодавством України та реалізацію головних завдань, забезпечення рівня позашкільної освіти і виховання в обсязі державних вимог, визначає норми щодо охорони навколишнього природного середовища, відповідає за раціональне використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення  екологічної безпеки та дотримання договірних зобов’язань і фінансової дисципліни.

 

1.10 Заклад визначає на договірній основі господарські, фінансові та інші взаємовідносини з Власником або уповноваженим ним органом, іншими юридичними особами, фізичними особами та громадськими формуваннями.

 

1.11. Заклад здійснює військовий облік та бронювання військовозобов’язаних.

 

 1.  З  моменту   реєстрації   цього    Статуту    втрачає    чинність    Статут, зареєстрований   09.09.2016   (номер   запису   124 ум).

 

 1. Повна  назва  Закладу:  комунальний   позашкільний  навчальний  заклад

 «Дитячо-юнацька  спортивна  школа  №8»  Криворізької   міської   ради;

 скорочена  назва   Закладу:   КПНЗ  «ДЮСШ №8»   КМР.

 

 1. Місце знаходження Закладу: 50076, Дніпропетровська область, місто       Кривий Ріг, вулиця Івана Авраменка, будинок 22.

 

1.15 Заклад самостійно приймає рішення з будь-яких питань та здійснює діяльність в межах своєї автономії, визначеної чинним законодавством України та власним Статутом.

 

1.16 Питання, що не врегульовані цим Статутом, вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України. При виникненні розбіжностей цього Статуту з вимогами законодавства України діє останнє.

 

 

 

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

 

2.1. Головною метою та предметом діяльності Закладу є фізичний розвиток,    спортивна підготовка та організація змістовного дозвілля дітей, підлітків, молоді та інших верств населення.

 

 1. Головним завданням Закладу є: реалізація державної політики в галузі

позашкільної освіти та виховання, гармонійний розвиток особистості, фізична підготовка, зміцнення здоров’я засобами фізичної культури і спорту, вдосконалення їх здібностей в обраному виді спорту. З цією метою  Заклад  в установленому порядку:

 1. пропагує та розповсюджує передовий досвід фізкультурно-спортивної

роботи, здійснює рекламну діяльність;

 1. спрямовує зусилля на розвиток масового фізкультурно-спортивного

руху, пропагує здоровий спосіб життя;

 1. разом з господарськими, профспілковими організаціями бере участь у втіленні державних програм, спрямованих на розвиток фізичної культури і спорту;
 2. організовує, самостійно або разом з іншими організаціями заняття в спортивних секціях, фізкультурно-оздоровчих групах і командах;
 3. проводить фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи, спортивні змагання, спартакіади, свята і турніри;
 4. самостійно або разом з зацікавленими організаціями, за згодою Власника, бере участь у створенні у спортивних спорудах пунктів прокату та ремонту спортивного та туристичного інвентарю, пунктів харчування, продажу сувенірів, спортивної форми та інше;
 5. надає платні фізкультурно-оздоровчі послуги, консультації всім верстам населення;
 6. сприяє розвитку спорту вищих досягнень та підготовці спортсменів високого класу, створює збірні команди, проводить учбово-тренувальні збори, харчування провідним спортсменам, організовує спортивно-оздоровчі табори;
 7. використовує спортивні споруди, проводить платні спортивно-видовищні заходи;
 8. здійснює міжнародну спортивну діяльність, розвиває міжнародні спортивні зв’язки.

 

 

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ  ДІЯЛЬНОСТІ

 

 1. Напрямки діяльності Закладу визначає  Програма діяльності, яка

розробляється тренерсько-викладацьким колективом та затверджується Власником або уповноваженим ним органом. Програмою визначається спрямованість діяльності Закладу (спортивно-оздоровча, масовий спорт, спорт вищих досягнень).

 

 1. Порядок комплектування, наповнення навчальних груп, режим

навчально-тренувальної роботи Закладу встановлюється відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. Для забезпечення безперервності навчального-тренувального процесу та

активного відпочинку вихованців організовуються спортивно-оздоровчі табори на власній або орендованій базі у канікулярний період.

 

 1. Навчальний рік у закладі починається з 1 вересня.

 

 1. Режим щоденної роботи Закладу визначається розкладом занять, що

затверджується на навчальний рік директором Закладу.

 

 1. З метою забезпечення розвитку та удосконалення навчально-

тренувальної та спортивної роботи, професійної діяльності працівників у Закладі утворюється тренерська рада, яку очолює  директор Закладу.

 

 1. УПРАВЛІННЯ, ПРАВА ТА ОБОВ΄ЯЗКИ

 

 1. Управління Закладом здійснюється на основі поєднання прав Власника

щодо господарського використання свого майна та принципів самоврядування трудового колективу.

 

 1. Безпосереднє  керівництво  роботою  Закладу  здійснює  директор, який

призначається на контрактній основі і звільняється наказом департаменту  освіти і науки виконкому Криворізької міської ради відповідно до чинного законодавства України, згідно з діючим у місті Порядком. Умови матеріального забезпечення директора Закладу обумовлені в контракті. Директор Закладу у своїй діяльності підконтрольний Власнику, підзвітний уповноваженому органу управління, у межах, визначених чинним законодавством України та даним Статутом.

 

 1. Директор Закладу:

 

 1. здійснює  загальне керівництво Закладом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, забезпечує створення належних умов для підвищення фахового рівня працівників;
 2. забезпечує та контролює проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, несе відповідальність перед Власником (уповноваженим органом) за її результати;
 3. в  установленому порядку за погодженням із уповноваженим органом затверджує структуру і штатний розклад Закладу в межах фонду заробітної плати, контролює додержання виконавчої та фінансової дисципліни;
 4. забезпечує додержання вимог охорони здоров’я, антидопінгового законодавства праці і господарської діяльності, санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і норм техніки безпеки та несе за це відповідальність;
 5. представляє Заклад на підприємствах, в установах, організаціях та органах влади;
 6. розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Закладу, укладає угоди, відкриває рахунки в установах банків або органах  Державного казначейства;
 7. видає у межах своїх повноважень накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 8. затверджує посадові інструкції працівників;
 9. приймає на роботу і звільняє з роботи тренерів-викладачів та інших фахівців відповідно до законодавства;
 10. встановлює надбавки і розглядає питання щодо надання доплат, премій і матеріальної допомоги тренерам-викладачам та іншим фахівцям Закладу, вживає інших заходів заохочення, а також дисциплінарного впливу;
 11.  несе відповідальність за виконання покладених на Заклад завдань,  за   

  результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження

  будівель та іншого майна, переданого в користування і володіння

  Закладу;

 1.   є керівником цивільного захисту  Закладу і  з питань цивільного   

  захисту діє відповідно до Кодексу цивільного захисту України.

4.3.13 Організовує роботу щодо обробки персональних даних працівників закладу та вихованців, в тому числі забезпечує захист персональних даних та здійснює контроль за виконанням покладених, відповідно до наказу керівника закладу, функцій на відповідальних осіб за організацію роботи з обробки персональних даних та їх захисту.

 

 

 1. Питання організації праці колективу Закладу, права та обов’язки

працівників, вихованців регулюються правилами внутрішнього розпорядку.

 

 1. Заступники директора, тренери-викладачі, спеціалісти з фізичної

культури  і спорту та інші працівники приймаються на роботу і звільняються  директором Закладу у визначеному Законом порядку, у т.ч. на контрактних умовах.

 

 1. З метою прийняття колективних рішень працівниками Закладу

створюються тренерсько-педагогічні ради, або інші об’єднання на громадських засадах і визначаються їх права та обов’язки.

 

 

 

5. УЧАСНИКИ  НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО  ПРОЦЕСУ

 

 1. Учасниками навчально-тренувального процесу є: тренери-викладачі,

вихованці Закладу, їх батьки, представники підприємств, громадських організацій, що беруть участь у навчально-тренувальному процесі.

 

 1. Працівники Закладу виконують свої обов’язки та користуються правилами

згідно з чинним законодавством України, Статутом Закладу, посадовими інструкціями та правилами внутрішнього розпорядку.

 

 1. Права та обов’язки учасників навчально-тренувального процесу Закладу

визначені Законом України «Про освіту», Положенням про дитячо-юнацьку спортивну школу.

 

 1. Тренери-викладачі та інші фахівці, залучені до роботи у Закладі, мають

право на:

 1. внесення керівництву Закладу та органам виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту, іншим органам виконавчої влади пропозицій щодо поліпшення навчально-тренувального та виховного процесу, подання на розгляд керівництву Закладу і тренерської ради пропозицій щодо заохочення вихованців, застосування стягнень до осіб, які порушують статут внутрішнього трудового розпорядку Закладу;
 2. участь  у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування Закладу, у заходах пов’язаних  з організацією спортивної роботи;
 3. підвищення кваліфікації за рахунок коштів Закладу та інших джерел;
 4. набір науково та методично обґрунтованих форм, методів і засобів навчально-тренувальної та спортивної роботи;
 5. захист професійної честі та гідності відповідно до законодавства України;
 6. моральне і матеріальне заохочення за досягнення значних результатів у виконанні покладених на них завдань;
 7. забезпечення в установленому порядку спортивною формою і спортивним взуттям, індивідуальним інвентарем для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;
 8. безпечні та нешкідливі для здоров’я умови.

 

 1. Вихованці Закладу мають право на:

 

 1. здобуття позашкільної освіти спортивного профілю, одержання свідоцтва про закінчення Закладу та копії особистої картки спортсмена, відповідної форми;
 2. добровільний вибір виду спорту;
 3. проходження підготовки відповідно до навчальних програм з видів спорту під керівництвом тренера-викладача;
 4. безпечні та нешкідливі умови для навчання;
 5. користування матеріально-технічною спортивною базою та за наявності оздоровчою базою Закладу;
 6. одержання в установленому порядку спортивного інвентарю індивідуального користування;
 7. забезпечення в установленому порядку спортивним одягом та спортивним взуттям, а також харчуванням, проживанням під час навчально-тренувальних зборів і спортивних змагань, проїздом до місця проведення змагань навчально-тренувальних зборів і нарад;
 8. медичне та фармакологічне обслуговування;
 9. одержання нагород, цінних подарунків, призів, премій і грамот,

         дипломів та інші види заохочення за досягнуті спортивні успіхи;

 1. представлення в органах громадського самоврядування Закладу;
 2. захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства від дій працівників Закладу, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

 

 1. Тренери-викладачі та інші фахівці, залучені до роботи у Закладі

зобов’язані:

 

 1. виконувати навчальні програми з видів спорту;
 2. навчати вихованців, формувати у них вміння і навички з різних напрямів навчально-тренувальної та спортивної роботи диференційовано з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів, схильностей вихованців;
 3. сприяти розвитку фізичних якостей відповідно до задатків та запитів вихованців, а також збереженню здоров’я, здійснювати контроль за додержанням вихованцями норм морально-етичної поведінки, вимог документів, що регламентують організацію навчально-тренувального процесу;
 4. додержуватись етики, поважати гідність вихованців, захищати їх від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;
 5. здійснювати контроль та нести відповідальність за додержанням норм антидопінгового законодавства;
 6. берегти здоров’я вихованців, пропагувати здоровий спосіб життя, не допускати до навчально-тренувальної та спортивної роботи вихованців, які не пройшли медичне обстеження в установленому порядку;
 7. постійно підвищувати свій професійний рівень знань, загальну культуру;
 8. вести документацію з питань виконання посадових обов’язків (журнали, плани роботи тощо);
 9. сприяти особистим прикладом і настановами вихованню поваги до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 10. проходити щороку в установленому порядку медичне обстеження;
 11. додержуватися вимог статуту Закладу, виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку та посадові обов’язки, накази і розпорядження керівництва Закладу;
 12. брати участь у роботі тренерської ради Закладу;
 13. додержуватися норм санітарно-гігієнічного та антидопінгового законодавства під час проведення навчально-тренувальних занять і спортивної роботи.

 

 1. Вихованці Закладу зобов’язані:

 

 1. поєднувати заняття в Закладі з навчанням у загальноосвітньому навчаль-ному закладі;
 2. виконувати навчальні програми з метою досягнення запланованих спортивних результатів;
 3. підвищувати свою спортивну майстерність та загальний культурний рівень;
 4. додержуватися здорового способу життя, норм морально-етичної поведінки, установленого спортивного режиму та правил особистої гігієни;
 5. брати участь у змаганнях та навчально-тренувальних зборах, передбачених індивідуальними і календарними планами;
 6. додержуватися вимог медичного контролю та проходити двічі на рік диспансерне обстеження, починаючи з навчання у групах попередньої базової підготовки;
 7. виконувати положення антидопінгового законодавства України;
 8. берегти державне, громадське і особисте майно;
 9. додержуватися вимог статуту, правил поведінки вихованця спортивної школи.

 

6. МАЙНО ЗАКЛАДУ

 

 1. Для здійснення статутної діяльності Власник наділяє Заклад основними засобами, балансова вартість яких станом на 01.08.2016 становить:

 

-

відновлювальна

-

3 291 871,00

грн.

-

залишкова

-

111 244,00

грн.

-

та іншим майном на суму

-

38 371,00

грн.

 

 1. Майно Закладу є власністю територіальної громади міста Кривого Рогу

й закріплюється за ним на праві оперативного управління з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою Власника або уповноваженого ним органу. Право оперативного управління оформлюється відповідним договором між уповноваженим органом управління та Установою.

 

 1. Заклад відповідає перед Власником за збереження та ефективне

використання всього майна.

 

 1. Благодійні внески та матеріальні цінності, передані Закладу

безкоштовно іншими підприємствами, організаціями, установами та фізичними особами  зараховуються на баланс Закладу і є комунальною власністю територіальної громади міста.

 

 1. Відповідно до чинного законодавства України Заклад  користується

землею, несе відповідальність за дотримання вимог та норм охорони, раціонального використання і відновлення природних ресурсів.

 

 1. Заклад при здійснені господарської діяльності має право:
  1. отримувати будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо від органів державної влади, підприємств, установ, організацій, окремих громадян;
  2. розвивати власну матеріальну базу, мережу спортивно-оздоровчих таборів, туристичних баз.

 

 1. Збитки, завдані Закладу, порушення його майнових прав іншими

юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

7. ОХОРОНА ПРАЦІ

 

 1. Заклад реалізує конституційні права учасників освітньо-виховного

процесу на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності; на належні, безпечні і здорові умови праці й навчання; регулює за участю відповідних органів місцевого самоврядування відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок функціонування системи управління охороною праці. Організація з охорони праці в закладі покладається на керівника освітнього об’єкта.

 

 1. Заклад у своїй діяльності зобов’язується:

7.2.1    керуватися чинним законодавством, нормативно-правовими актами           

          з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

7.2.2   забезпечити належні умови праці, навчання, охорони життя і здоров’я,   

          відпочинку учасників освітнього процесу;

7.2.3   забезпечити дотримання норм тривалості робочого часу й часу

          відпочинку для працівників, встановлених чинним законодавством;

 1. установити тривалість денної роботи (зміни) відповідно з Правилами    

 внутрішнього трудового розпорядку та графіками роботи,     

 затвердженими адміністрацією згідно з чинним законодавством;

 1. забезпечити фінансування робіт з охорони праці у межах,   

  затверджених кошторисом;

 1. забезпечити виконання комплексних заходів щодо забезпечення

  встановлених нормативів безпеки, гігієни праці й виробничого   

  середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці,

  попередження випадків виробничого травматизму;

 1. забезпечувати проведення періодичних медичних оглядів працівників,

  учнів, а також виконання рекомендацій висновків медичної комісії за

  результатами медичного огляду;

 1. забезпечувати надання учасникам освітнього процесу домедичної і

  первинної медичної допомоги на дошпитальному рівні, у разі  

  необхідності;

 1. додержуватися норм санітарно-гігієнічного законодавства; 
 2. проводити атестацію робочих місць за умовами праці задля

  розроблення та реалізації організаційних й технічних заходів щодо

  поліпшення умов праці працівників, а також для визначення їх права

  на надання пільг і компенсацій за роботу із шкідливими умовами

  праці;

 1. проводити навчання і перевірку знань з безпеки життєдіяльності

  (охорона праці, пожежна безпека, цивільний захист тощо) працівників

  відповідно до вимог чинного законодавства.

 

<>7.3.8. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

 

 1. Заклад є бюджетною установою, діяльність якої направлена на

виконання соціально важливих функцій і не переслідує мети отримання прибутків.

Заклад здійснює фінансово-господарську діяльність на основі поєднання бюджетних коштів та додаткових джерел фінансування відповідно до чинного законодавства України, статуту та кошторису.

 

 1. Заклад здійснює оперативний облік своєї діяльності, веде бухгалтерську

і статистичну звітність самостійно. Грошові кошти з розрахункового рахунку Закладу можуть зніматися тільки з  дозволу директора Закладу.

 

 1. Кошти Закладу складають:
  1. бюджетне фінансування у відповідності з нормативами витрат, затвердженими місцевими органами влади;
  2. кошти від надання платних послуг населенню, включаючи кошти від реалізації абонементів для занять в спортивно-оздоровчих групах та групах початкової підготовки;
  3. благодійні внески підприємств, організацій, а також окремих громадян;
  4. кошти від здачі в оренду приміщень, спортивних споруд, обладнання у вільний від основних занять час;
  5. інші надходження.

   При надходженні коштів з інших джерел, бюджетні асигнування Закладу      

   не зменшуються.

 

 1. Заклад при здійсненні фінансово-господарської діяльності має право:
  1. користуватися пільгами, встановленими чинним законодавством України для закладів державної системи освіти;
  2. здійснювати міжнародні зв’язки, укладати будь-які угоди всіх видів, окрім прямо заборонених законодавством;
  3. здійснювати інші дії, які не суперечать чинному законодавству України та Статуту.

 

 1.  Заклад в установленому порядку надає Власнику або уповноваженому

ним органу звіт про результати своєї діяльності. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Закладу здійснюється Власником (уповноваженим органом) або іншими контролюючими органами відповідно до чинного законодавства України.

 

 1.  Заклад організовує збереження документів, для цього керівник

призначає відповідальну особу Закладу, складає угоду з органами державного архіву на предмет архівного обслуговування.

 

8.7. Доходи (прибутки) Закладу використовуються виключно для фінансування   на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами та чинним законодавством України.

 

8.8 Закладу забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини між Власником, уповноваженим органом управління та/або працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.

8.9 Заклад не має права безоплатно передавати майно та земельні ділянки іншим юридичним особам чи громадянам.

 

 

9. ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗАКЛАДУ, ПОРЯДОК ОБЛІКУ                                                     ТА ЗВІТНОСТІ

 

 1. Заклад має таку документацію:

 

 1. штатний розклад;
 2. тарифікаційні списки тренерів;
 3. розклад занять, затверджений директором Закладу;
 4. списки учнів, затверджені наказом на навчальний рік;
 5. книга наказів;
 6. табель обліку робочого часу працівників Закладу;
 7. журнал обліку роботи тренерів-викладачів;
 8. річні плани навчально-тренувальних занять учбових груп;
 9. індивідуальні плани підготовки учнів-спортсменів груп спортивного вдосконалення і вищої спортивної майстерності, затверджені директором Закладу;
 10. плани навчально-тренувальних занять;
 11. особисті справи працівників Закладу;
 12. особисті картки спортсменів;
 13. особисті картки тренерів-викладачів зі спорту;
 14. документація системи управління охороною праці, цивільного захисту;
 15. журнали проведення інструктажів ОП та ТБ серед учасників навчально-виховного процесу.

 

9.2. Контроль за дотриманням Закладом державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу навчально-тренувального процесу здійснюється відділом освіти

виконкому Саксаганської районної у місті.

 

 

 1. . Основною формою контролю за діяльністю Закладу є категорійність школи, що проводиться, як правило, один раз у чотири роки у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

 1. Зміст, форми і періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-

тренувальним процесом, передбачається цим Статутом та іншими нормативно-правовими актами України.

 

 

 

 

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ

 

 

 1. Припинення діяльності Закладу здійснюється шляхом його реорганізації

(злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідації – за рішенням Власника (уповноваженого ним органу), за рішенням суду, згідно з чинним законодавством України.

 

 1. При реорганізації вся сукупність прав і обов’язків Закладу переходить до

його правонаступників.

 

 1.  Заклад ліквідується:

 

 1.  за ініціативою осіб, зазначених у п.1.2  цього Статуту;
 2.   у разі скасування його державної реєстрації у випадках, передбачених

  законом України;

 1.  на інших підставах, передбачених чинним законодавством України.

 

 1. При реорганізації або ліквідації Закладу працівникам, що звільняються

гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

 

 1. Власник, суд або орган, що прийняв рішення про припинення діяльності

Закладу, призначають за погодженням з органом, який здійснює державну реєстрацію, комісію з припинення діяльності Закладу (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення діяльності Закладу відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України.  З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Закладу. Комісія виступає в суді від імені Закладу. Власник, суд або орган, що прийняв рішення про припинення діяльності Закладу, зобов’язаний негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до Єдиного державного реєстру відомості про те, що Заклад перебуває у процесі припинення.

 1. Ліквідаційна комісія або інший орган, що проводить ліквідацію Закладу,

вміщує в офіційному спеціальному друкованому виданні повідомлення про його ліквідацію та про порядок і строки заяви кредиторами претензій, а явних (відомих) кредиторів повідомляє персонально у письмовій формі у встановлені законодавством строки. Цей строк не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення діяльності Закладу. Одночасно ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Закладу та виявленню вимог кредиторів, з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Закладу. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Закладу і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Власнику Закладу або органу, що призначив ліквідаційну комісію для затвердження. Достовірність та прийняття ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку.

 

 1. В разі злиття Закладу з іншим закладом усі майнові права і обов’язки

кожного з них переходять до закладу, що утворено внаслідок злиття. У разі приєднання одного або кількох закладів до іншого закладу до цього останнього переходять усі майнові права та обов’язки приєднаних закладу. У разі поділу Закладу усі його майнові права і обов’язки переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових закладів, що утворені внаслідок цього поділу. У разі виділення одного або кількох нових закладів до кожного з них переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права і обов’язки реорганізованого Закладу. У разі перетворення Закладу в інший, до новоутвореного закладу переходять усі права і обов’язки попереднього Закладу.

 

 1. Претензії кредиторів Закладу задовольняються з майна цього Закладу.

Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до чинного законодавства України. Претензії, що не задоволені через відсутність майна Закладу, претензії, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо їх заяви в місячний строк після одержання повідомлення про повне або часткове відхилення претензій не звернуться  до суду з відповідним позовом,

а також претензії, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторові повідомлено, вважаються погашеними.

 

 1. Майно,  що   залишилось   після   задоволення   претензій   кредиторів,

використовується за вказівкою Власника.

 

 1. У  разі   припинення   діяльності   Закладу  ( ліквідація,  злиття,   поділ,

приєднання, перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу міського бюджету.

 

 1. Заклад   вважається   таким,  що   припинив   свою   діяльність, з  дати

занесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.